Valná hromada SK-MP 2014
Přidal dne 06.11.2014 19:13:27

Zápis z VALNÉ HROMADY (volební členské schůze)
občanského sdružení SK- Moravský pohár,
konané dne 1. listopadu 2014 

Termín a místo konání: 1. 11. 2014 Zborov ve 13. hodin

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapisovatel: Wiedermann Zdeněk 

1. Program valné hromady (členské schůze) byl přednesen prezidentem  Zdeňkem Wiedermannem a VH schválen.

Další uvnitř zprávy
Novinka

Zápis z VALNÉ HROMADY (volební členské schůze)
občanského sdružení SK- Moravský pohár,
konané dne 1. listopadu 2014 

Termín a místo konání: 1. 11. 2014 Zborov ve 13. hodin


Přítomni: dle prezenční listiny


Zapisovatel: Wiedermann Zdeněk 


1. Program valné hromady (členské schůze) byl přednesen prezidentem  Zdeňkem Wiedermannem a VH schválen.


Program valné hromady SK Moravský pohár(dále pouze MP):2. Zpráva o činnosti MP za uplynulé období byla přednesena prezidentem o.s. panem  Zdeňkem Wiedermannem a nebylo k ní připomínek.


3. Zpráva o hospodaření MP nebyla členské schůzi  přednesena .


Zprávu o hospodaření předá výkonnému výboru(Radě) nově zvolený prezident po převzetí účetních dokladů až po skončení účetního období  ke schválení a předložení členské schůzi.


4. Zpráva revizní komise nebyla členské  schůzi  přednesena.


Zpráva revizní komise bude vypracována a předložena výkonnému výboru (Radě)  po převzetí a zpracování  účetních dokladů, převzatých novým prezidentem. Výkonný výbor poté zprávu předloží členské schůzi.


5. VH zvolila ze sedmi navržených kandidátů pětičlennou Radu MP v tomto složení:


- Jana Vyčítalová

- Zdeněk Moravčík  

- Lukáš Třasák

- Petr Chaloupka

- Zdeněk Wiedermann


Následně Rada  za prezidenta zvolila Zdeňka Moravčíka a svým usnesením ze dne 1.11.2014 ho jmenovala statutárním orgánem o.s. SK-Moravský pohár s právem jednat a vystupovat za klub jeho jménem.

Dosavadní prezident předá nově zvolenému prezidentovi klubu veškeré materiály týkající se  fungování a majetku klubu, tak aby nový prezident mohl MP řádně zastupovat již na schůzi SAC, která se uskuteční 15. 11. 2014. 


 


5. Členské příspěvky:

- k výši členských příspěvků nebyly připomínky, proto zůstávají stejné i pro rok 2015.


6. Návrh závodního  kalendáře byl na VS projednán, jeho návrh bude uveřejněn na stránkách MP, aby se k němu mohli pořadatelé a členové vyjádřit a bude projednán (přednesen ) na schůzi SAC prostřednictvím prezidenta MP.


7. Závěr: Dosavadní prezident klubu poděkoval všem pořadatelům a závodníkům v MP za jejich práci a úsilí při organizaci závodů, závodníkům za jejich účast na závodech. VH byla seznámena s návrhem na usnesení seznámena a schválila jej.


 


Zápis byl schválen výkonným výborem (Radou) dne 4.listopadu 2014.


Zdeněk Moravčík


 


 


Zápis v listinné podobě k nahlédnutí: Rada


Přílohy listinné podoby :  Stanovy,prezenční listina