Nové vedení MP
Přidal dne 30.11.2009 10:53:14
Dne 21.11.2009 v restauraci Colchi ve Střelicích u Uničova proběhlo setkání členů MP, kteří projevili zájem o další fungování MP v roce 2010 a v letech následujících. Na tomto jednání byla ustavena nová rada MP a zvolen prezident MP...
Novinka

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY SPORTOVNÍHO KLUBU MORAVSKÝ POHÁR, POŘADATELŮ ZÁVODŮ A VEDOUCÍCH TÝMŮ

Konané dne 21.11.2009 v restauraci Colchi ve Střelicích u Uničova


Přítomni: Wiedermann Zdeněk, Silný Milan, Koubek Jaromír, Chuděj Jan, Špaček Jiří, Rýznar Miroslav, Voráč Milan, Kuda Pavel, Dvořák Radek, Chadim Michal, Sucharda Pavel, Zyka Milan, Matoušek Pavel, Slezáček Karel, Kalousek Jiří, Kratochvíl František, Tomeček Antonín

Omluveni: Holešovský Milan, Paukert Roman, Osladil Stanislav,

Program:

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího

3. Stanovení počtu členů rady Moravského poháru a délky volebního období rady MP

4. Volba prezidenta MP

5. Volba viceprezidenta MP

6. Volba členů rady MP

7. Diskuse

8. Závěr

Add 1.

Schůzi zahájil Zdenek Wiedermann v 13:20 hod. a přivítal všechny přítomné. Současně omluvil nepřítomné pány Holešovského, Paukerta a Osladila.

Add 2.

Přítomní zvolili jako předsedajícího schůzi pana Zdenka Wiedermana.

Add 3.

Zdenek Wiedermann seznámil přítomné s povinnostmi a úkoly rady MP v průběhu sezony i s časovou náročností jednotlivých činností. Dále informoval přítomné o hospodaření a způsobu vedení účetnictví.

Na základě těchto informací se přítomní shodli na tom, že rada MP bude mít včetně presidenta a viceprezidenta 7 členů.

Dále se přítomní dohodli na tom, že volební období rady bude stanoveno na 2 roky.

Add 4.

Na funkci prezidenta byl navržen Milan Zyka.

Milan Zyka návrh přijal a seznámil přítomné se svojí představou fungování MP pro následující sezonu. V diskusi vysvětlil své názory a odpověděl na dotazy.

Při volbě aklamací byl Milan Zyka zvolen prezidentem sportovního klubu Moravský pohár.

Zdenek Wiedermann předal řízení schůze nově zvolenému prezidentovi MP.

Add.5.

Na funkci viceprezidenta byl navržen Zdenek Wiedermann.

Při volbě aklamací byl Zdenek Wiedermann zvolen vicepresidentem sportovního klubu Moravský pohár.

Add 6.

Za členy rady MP byli navrženi: Antonín Tomeček, Milan Voráč, Jan Chuděj, Miroslav Rýznar, Karel Slezáček.

Volba všech členů rady byla provedena najednou. Při volbě aklamací byli panové: Antonín Tomeček, Milan Voráč, Jan Chuděj, Miroslav Rýznar a Karel Slezáčekzvoleni za členy rady sportovního klubu Moravský pohár.

Add 7.

V diskusi se přítomní vyjadřovali jak k problematice uplynulého ročníku MP, k upořádaným závodům v roce 2009, tak k budoucnosti Moravského poháru.

Add. 8.

Schůze byla ukončena v 16:10 hod.

Zpracováním zápisu byl pověřen Milan Zyka.

Návrh zápisu z jednání bude zaslán všem členům rady MP ke schválení.

Zpracoval: Milan Zyka

Dne 21.11.2009